Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji KURATORA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji KURATORA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji KURATORA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Zgodnie z art. 181 § 1 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809) „Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi”.

Do zadań kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej należy opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Zgodnie z art. 162 § 1 w związku z art. 178 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy „Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny”. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Zgodnie z art. 53a ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2023 r. poz. 901 ze zm.) „wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia”. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

- posiadać obywatelstwo polskie,

- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- posiadać umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających.

Osoby zainteresowanie pełnieniem ww. funkcji proszone są o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 15.00.