STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 sierpnia 2016

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2016 roku. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych wnioski można złożyć w terminie od 1 września do dnia 15 października 2016 roku.

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł (art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty). Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, a następnie dzieli się przez liczbę tych osób.

Stypendium szkolne udziela się w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

 a) udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę; pokrycia innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,

 b) udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, plastycznych, zajęć na basenie i innych,

 c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, pomocy edukacyjnych (w tym komputerowych programów edukacyjnych), przyborów i pomocy szkolnych,

 d) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdu do szkoły, opłat za pobyt w internacie lub bursie, posiłków w stołówkach szkolnych) dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez częściową lub całkowitą refundację kosztów poniesionych przez rodzica ucznia uprawnionego do w/w pomocy na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur, rachunków lub dowodów wpłaty wystawionych na wnioskodawcę dotyczących danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza kształtować się będzie w granicach  od 94,40 zł do 236,00 zł miesięcznie. Maksymalna kwota przyznanego stypendium w roku szkolnym nie może przekroczyć  2360,00 zł. W każdym roku szkolnym miesięczna kwota stypendium szkolnego uzależniona jest od kwoty dotacji udzielonej przez Wojewodę Śląskiego na ten cel oraz od liczby stypendystów w danym roku szkolnym.

Wnioski należy składać w pokoju Nr 4 (parter)

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plecak szkolny

    plecak szkolny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-04
Data publikacji:2016-08-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1792