MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCUDefinicja przemocy

DEFINICJA PRZEMOCY W RODZINIE

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do  narażenia poddanych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

FORMY PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc może mieć postać:
        - przemocy fizycznej, np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
         - przemocy psychicznej, np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
        - przemocy seksualnej, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
        - przemocy ekonomicznej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

Przemoc w rodzinie dotyka nie tylko dorosłych (w szczególności kobiety), ale i dzieci.

 

O przemocy w rodzinie raz jeszcze...

"Problem przemocy domowej występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. Rodziny, w których dochodzi do krzywdzenia najbliższych skrzętnie ukrywają swój problem. Do przemocy dochodzi zazwyczaj za szczelnie zamkniętymi drzwiami domów. Wiele ofiar doznaje przemocy latami skrywając rozmiar doznawanej krzywdy.


                                                                          mgr Edyta Dragun
                                                                          specjalista terapii uzależnień
                                                                          Centrum Terapii Uzależnień Dromader

BIBLIOGRAFIA:
1. Badura – Madej W., Dobrzyńska – Mesterhazy A. (2000) Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Wydawnictwo UJ Kraków.
2.  Lipowska – Teutsch (1998) Wychowywać, wyleczyć, wyzwolić. PARPA Warszawa.
3.  Mellibruda J. (1998) Przemoc domowa. (w:) O przemocy domowej. Poradnik dla lekarza pediatry. PARPA Warszawa.
4.  Pospiszyl I. (1994) Przemoc w rodzinie. WSiP spółka akcyjna Warszawa.
5.  Pospiszyl I. (2003) Ofiary chroniczne. Przypadek czy konieczność. Wydawnictwo APS

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5112