Zasiłek szkolny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  • klęski żywiołowej,
  • ciężkiej, przewlekłej choroby, 

Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 Wysokość zasiłku szkolnego ma charakter uznaniowy, nie może jednak przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – obecnie jest to kwota 620,00 zł.

Można się o niego ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, składając stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu, ul. Oświęcimska 30.

Wniosek może złożyć rodzic, pełnoletni uczeń, a w przypadku braku takiej możliwości dyrektor szkoły wiedząc o istnieniu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego.

Pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego może być także przyznana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bez stosownego wniosku to jest z urzędu, jeżeli przemawiają za tym znane Dyrektorowi okoliczności związane z zaistnieniem zdarzenia losowego.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-23
Data publikacji:2018-02-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2658