Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 poz. 1390 ze zm.) ustanowiono rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

 

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY DUŻEJ RODZINY

DLA KOGO KARTA?

1) dla rodzica lub rodziców - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka.

2) dla małżonka rodzica;

3) dla dziecka - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

 

KTO JEST RODZINĄ WIELODZIETNĄ?

Rodzina wielodzietna to taka rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 WAŻNE -  Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim RODZICOM oraz MAŁŻONKOM RODZICÓW, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu conajmniej 3 dzieci.

 

KIEDY NABYWA SIĘ I TRACI UPRAWNIENIA DO KARTY?

  1. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  2. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
  3. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.
  4. Uprawnienia wynikające z programu przysługują dziecku, które osiągnęło pełnoletność, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
  5. W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej dziecko zostało przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia wynikające z programu przysługują także za wrzesień tego roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 

KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu lub z naszej strony internetowej.

Wniosek może złożyć jeden z członków rodziny wielodzietnej dla wszystkich członków swojej rodziny, jeżeli zostanie umocowany do złożenia takiego wniosku.

 

Artykuły

Przejdź do - Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

3 sierpnia 2016

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. 

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Czytaj więcej o: Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6674