Jesteś tutaj: Start / O ośrodku / Zadania


Zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje zadania własne i zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Lublińca. Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:

wynikające z ustawy o pomocy społecznej,

wynikające z innych ustaw:

ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

ustalanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia „Za życiem”,

ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,

ustalanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,

ustalanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca, 

prowadzenie działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

prowadzenie spraw związanych z kartą dużej rodziny,

udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

podejmowanie działań należących do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

podejmowanie działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

wykonywanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

prowadzenie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,

prowadzenie obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych,

potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-03
Data publikacji:2016-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4565