Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO POMOCY W RAMACH POPŻ

NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO POMOCY W RAMACH POPŻ

Nowe Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach POPŻ od 1 października 2018r wynosi:

1) dla osoby samotnie gospodarującej 1 402,00 zł
2) dla osoby w rodzinie 1 056,00 zł

Dochód z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania np. za wrzesień 2018 w przypadku wydania skierowania w październiku 2018.

Do dochodu rodziny wlicza się dochody wszystkich członków rodziny np.: wynagrodzenia z pracy (netto), z praktyki zawodowej, staże, zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, dochód z gosp. rolnego (308 zł/1 ha przel.), itp. Do dochodu nie wlicza się świadczeń 500+.


Oprócz spełnienia kryterium dochodowego musi być spełniona przynajmniej jedna przesłanka z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 12.03.2004 roku (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), cyt. „Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.”

loga popż