Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • niepełna rodzina,
 • zdarzenie losowe.


Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez częściową lub całkowitą refundację kosztów poniesionych przez rodzica ucznia uprawnionego do ww. pomocy na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur, rachunków lub dowodów wpłaty wystawionych na wnioskodawcę dotyczących danego roku szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty) .

Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, a następnie dzieli się przez liczbę tych osób.

Stypendium szkolne udziela się w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

 1. udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę; pokrycia innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,
 2. udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, plastycznych, zajęć na basenie i innych,
 3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, pomocy edukacyjnych (w tym komputerowych programów edukacyjnych), przyborów i pomocy szkolnych,
 4. związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdu do szkoły, opłat za pobyt w internacie lub bursie, posiłków w stołówkach szkolnych) dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza kształtować się będzie w granicach  od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie. Maksymalna kwota przyznanego stypendium w roku szkolnym nie może przekroczyć 2480,00 zł. W każdym roku szkolnym miesięczna kwota stypendium szkolnego uzależniona jest od kwoty dotacji udzielonej przez Wojewodę Śląskiego na ten cel oraz od liczby stypendystów w danym roku szkolnym.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 można było składać z kompletem dokumentów w terminie od 1 do 15 września (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych wnioski można było złożyć w terminie od 2 września do dnia 15 października.