Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - O nas

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcupowstał z chwilą wprowadzenia w życie ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku.Rok 1990 był przełomowy w systemie pomocy społecznej. To w tym czasie system – wtedy opieki społecznej z resortu zdrowia przeszedł do resortu pracy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), powstała wspomniana wyżej ustawa, której jednym z głównych założeń byłoutworzenie jednostek organizacyjnych – ośrodków pomocy społecznej realizujących działania z zakresu pomocy społecznej w gminie. Zadania pomocy społecznej podzielono na takie, które są wykonywane przez poszczególne gminy na swoim terenie (zadania własne) oraz takie, które powinna realizować i finansować administracja rządowa (zadania zlecone gminie). W 1991 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał własną siedzibę przy ul. Częstochowskiej, przenosząc się z Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Sobieskiego 9.Jednak rosnące potrzeby lokalowe i zadania z zakresu pomocy społecznej zmusiły do zmiany siedziby.Dnia 22 maja 2009 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowejsiedziby w odrestaurowanym budynku nazywanym potocznie „Starą Pocztą” przy ulicy Oświęcimskiej 30. Polityka społeczna w gminie zyskała nowąjakość. Budynek „Starej Poczty” wybudowany został w 1872 rokuna potrzeby urzędu pocztowego oraz telegrafów i telefonów w Lublińcu, które mieściły się tu do 1972 roku, kiedy  Poczta w Lublińcu zmieniła lokalizacjęna specjalnie wybudowaną na jej potrzeby siedzibę przy ul. K. Miarki. Do budynku, od tego momentu nazywanego „Starą Pocztą" wprowadzili się nowi użytkownicy - RSW "Książka, Prasa, Ruch", LOK, PTTK, a także biuro poselskie i notariusz. Ostatnim użytkownikiem przed generalnym remontem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej był Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu to nie tylko piękny budynek, lecz przede wszystkim miejsce, w którym pracują ludzie z pasją, wykwalifikowani specjaliści, praktycy. Jesteśmy tam gdzie jest ktoś w potrzebie – chory, niepełnosprawny, doznający przemocy, uzależniony, ubogi, niezaradny, w podeszłym wieku, samotny, bezdomny, nieporadny  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i innych małych czy dużych kryzysach. Działamy po cichu, dyskretnie wspieramy, pomagamy, słuchamy. Wspólnie z klientem opracowujemy plan pomocy. Nie wyręczamy, dajemy przysłowiową „wędkę” a nie rybę.” Motywujemy do działania, do zmiany, wskazujemy możliwości. Cieszy nas każdy nawet drobny sukces naszych klientów. Swoje zadania ustawowe, zlecone i własne wykonujemy codziennie ze starannością, sumiennie, realizujemy założone w strategii działania, obserwujemy zmieniającą się rzeczywistość, aby zareagować na czas, skutecznie. To, co nas wyróżnia, to szereg działań, inicjatyw, projektów wykraczających poza te „obowiązkowe – ustawowe”.  W ciągu wielu lat działalności dzięki dużej determinacji, doświadczeniu, współpracy,przy wykorzystaniudostępnych środków, udaje się zareagować na potrzeby mieszkańcóww każdym wieku. I tak, to dzięki projektowi ministerialnemu pt. „Równać szanse już na starcie” podnieśliśmy jakość życia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka oraz zaburzeniami lękowymi poprzez zapewnienie efektywnej terapii, usprawniliśmy funkcjonowanie dzieci z zespołem Aspergera(projekt ministerialny „Od zależności ku samodzielności” – „Myślimy o jutrze - działamy dziś”).„Dobra rodzina – szczęśliwe życie” to kolejny duży projekt, połączony z ogólnomiejską kampanią społeczną, której celem było wzmocnienie kompetencji rodzicielskich mieszkańców, rodzice skorzystali wtedy z porad pedagoga i psychologa rozwojowego Doroty Zawadzkiej znanej z programów telewizyjnych „Super Niani”. Corocznie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców pracownicy Ośrodka realizują liczne projekty (np. „Dziś Ty- jutro Ja wszyscy chcemy godnej starości”), dzięki którymlublinieccy seniorzy nabywają wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.Na uwagę zasługuje też realizowany w 2018 roku najwyżej oceniony spośród projektów z całej Polski projekt ministerialny pt. „Wspólne NIE dla przemocy”, który skierowany był dla mieszkanek Lublińca dotkniętych przemocą domową. Wysiłki i nowatorskie rozwiązania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu zostały docenioneprzez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - w dniu 21 listopada 2011 roku Ośrodek otrzymał specjalną nagrodę zespołową w zakresie pomocyspołecznej. Z wnioskiem  o wspomnianą nagrodę specjalną wystąpił partner społeczny MOPS - Bank Żywności w Częstochowie. Cennym zapleczem i partnerem społecznym wspomagającym Ośrodek w realizacji w/w projektów jest Stowarzyszenia „Złote Lata” działające przy Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”, którego członkami są również pracownicy Ośrodka.

Lubliniecki MOPS świadczy równieżkompleksową pomoc finansowądla mieszkańców miasta, szczególnie lublinieckich rodzin. Od 2004 roku, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w Ośrodku realizowane są wszystkie świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od 2016 roku za pośrednictwem wspomnianego Działu wypłacane są świadczenia wychowawcze 500+.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to także ośrodki wsparcia działające w jego strukturze, w przeszłości świetlica środowiskowa „Mrowisko” i Środowiskowy Dom Samopomocy, który od 2011 roku jest samodzielną jednostką oraz Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora”  z Zespołem Usług Opiekuńczych,pełniący nieocenioną funkcję społeczną i wspierającą lublinieckich seniorów i ich najbliższych.

Wszystkie te przedsięwzięcia i działania nie byłyby możliwe do zrealizowania bez grupy pracowników, tworzących zwarty i gotowy do pomocy zespół. Kadra Ośrodka liczy 51 pracowników pracujących w następujących działach: pomocy środowiskowej, świadczeń rodzinnych, administracyjno-kadrowym, finansowo-księgowym, a także w Zespole Usług Opiekuńczych i Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”. Od 25 lat siłą napędową zespołu jest Dyrektorka Aleksandra Kowalczyk, a jejzastępczyniąJoanna Dąbrowicz, która w 2021 roku obchodziła jubileusz 40-lecia pracy zawodowej, od pierwszego dnia zatrudnienia nieustannie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W latach poprzednich jednostką kierowały: Krystyna Snopek (1975-1983),Halina Jóźwiakowska (1983-1997).