Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Wymagane dokumenty do funduszu alimentacyjnego

Wymagane dokumenty do funduszu alimentacyjnego

 Do wniosku  należy dołączyć m.in.:

 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 2. Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) ,
 3. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 4. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
  a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  b) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  c) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  d) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 1. Dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (rozliczenie roczne),
 2. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był uzyskiwany (np. umowa o pracę, rozliczenie podatkowe) w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 3. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany w przypadku  uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym świadczeniowy