Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Formy pomocy

Formy pomocy

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu udziela wsparcia osobom tego wymagającym w formie świadczeń:

I. PIENIĘŻNYCH:
1. zasiłek stały, który przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 701 zł. W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby.

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 528 zł. W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby.

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł. 

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.


2. zasiłek okresowy, który przysłyguje w szczególności ze względu na:

    • długotrwałą chorobę,
    • niepełnosprawność,
    • bezrobocie,
    • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 701 zł; wysokość świadczenia ustala się do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. iloczynu kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli kwoty 528 zł oraz liczby osób w rodzinie, wysokość świadczenia ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

1) zasiłek celowy, o którym mowa w art. 39 ustawy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany na podstawie art. 41 ustawy zasiłek celowy specjalny nie podlegający zwrotowi specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny;

 

2. NIEPIENIĘŻNYCH:
1. praca socjalna, która jest świadczona przez pracowników socjalnych poprzez m.in. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom/rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, pomoc w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa.


2. bilet kredytowany,


3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (osobom pobierającym zasiłek stały),

4. składki na ubezpieczenie społeczne, osobie rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również współmałżonka) lub rodzeństwem 


5. pomoc rzeczowa,


6. sprawienie pogrzebu,


7. schronienie, poprzez kierowanie osób bezdomnych do placówki Stowarzyszenia MONAR, Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w Kokotku,


8. posiłek, w formie jednego gorącego posiłku dziennie dla dziecka realizującego obowiązek szkolny jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przekracza 150 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny,


9. niezbędne ubranie,


10. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla:

1) osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni, 
2) osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.


11. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu kieruje osoby do następująych ośrodków wsparcia:

1) Środowiskowego Domu Samopomocy: osoby, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

2) Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”, który służy osobom w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku, osobom samotnym i osamotnionym powyżej 60 roku życia, a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


12. poradnictwo specjalistyczne

13. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje do domu pomocy społecznej osobę wymagającą całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.