Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 (34) 356 20 05
Faks: +48 (34) 351 33 78 
E-mail: sekretariat@mops.lubliniec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Oświęcimska 30, 42-700 Lubliniec

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część informacji zamieszczonych w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oferty konkursowe i ogłoszenia,
 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają zdefiniowany alternatywny opis.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • za pomocą klawisza Tab można szybko przejść do menu, wyszukiwarki, treści, stopki,
 • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki. na przykład na urządzeniach mobilnych,
 • ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,
 • istnieje możliwość podwyższenia kontrastu (czarne tło, żółte litery),
 • istnieje możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • istnieje możliwość zwiększania odstępu między literami oraz między wierszami,
 • widoczny jest focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • przygotowana została mapa strony,
 • odnośniki posiadają odpowiednie wyróżnienie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Nowakowski, adres poczty elektronicznej informatyk@lubliniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 (34) 356 20 05  wew. 204 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilna chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

MOPS w Lublińcu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MOPS w Lublińcu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy MOPS w Lublińcu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna