Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończeniu 18 r.ż.,
 • w wieku do ukończenia 25 r.ż., jeśli dziecko uczy się w:
 1. szkole- do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 2. szkole wyższej- do końca roku akademickiego
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny tj. karta przysługuje również rodzicom, w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 • rodzic (rodzice), a także rodzic (rodzice) zastępczy lub osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka,
 • małżonek rodzica,
 • dziecko, w tym także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny nie przysługuje:

1) rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

2) rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z powodu niewłaściwie sprawowanej pieczy zastępczej.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na okres:

 • rodzicowi– na czas nieokreślony,
 • małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony; prawo to traci w przypadku śmierci rodzica, utraty przez rodzica prawa do posiadania Karty lub w przypadku unieważnienia małżeństwa lub rozwodu,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 r. ż.
 • dzieciom powyżej 18 roku życia – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub do końca roku akademickiego zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r. ż.,
 • dzieciom legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności –na okres ważności orzeczenia,
 • dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o przyznanie Karty złożyć można w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Lublińcu, ul. Oświęcimska 30  dotyczy członków rodziny wielodzietnej zamieszkujących w Lublińcu lub drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.