Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 poz. 1390 ze zm.) ustanowiono rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

 

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY DUŻEJ RODZINY

DLA KOGO KARTA?

1) dla rodzica lub rodziców - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka.

2) dla małżonka rodzica;

3) dla dziecka - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

 

KTO JEST RODZINĄ WIELODZIETNĄ?

Rodzina wielodzietna to taka rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 WAŻNE -  Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim RODZICOM oraz MAŁŻONKOM RODZICÓW, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu conajmniej 3 dzieci.

 

KIEDY NABYWA SIĘ I TRACI UPRAWNIENIA DO KARTY?

  1. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  2. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
  3. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.
  4. Uprawnienia wynikające z programu przysługują dziecku, które osiągnęło pełnoletność, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
  5. W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej dziecko zostało przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia wynikające z programu przysługują także za wrzesień tego roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 

KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu lub z naszej strony internetowej.

Wniosek może złożyć jeden z członków rodziny wielodzietnej dla wszystkich członków swojej rodziny, jeżeli zostanie umocowany do złożenia takiego wniosku.

 

Artykuły