Jesteś tutaj: Start / MKRPA / Regulamin


Regulamin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLIŃCU

Postanowienia ogólny

Regulamin określa tryb powołania, zadania i uprawnienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Lublińcu.

W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz.473 ze zmianami) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Posiedzenia Komisji i jej obsługa administracyjno-finansowa odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu, ul. Oświęcimska 30.

Zakres działania MKRPA w Lublińcu

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu poprzez:
 1. inicjowanie rozmów motywujących osoby uzależnione, które zgłoszone zostały do

Komisji do leczenia odwykowego,

 1. kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 2. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w przedmiocie zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego i złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania w w/w sprawie,
 1. opiniowanie (w drodze postanowienia) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z art. 18 ust.3a ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz.473 ze zmianami)
 2. wykonywanie innych czynności określonych przepisami

Organizacja pracy MKRPA w Lublińcu

 1. Członków Komisji, w tym jej Przewodniczącego powołuje Burmistrz Miasta.
 2. Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący.
 3. Do kompetencji Przewodniczącego należy:

- reprezentowanie Komisji na zewnątrz,

- podpisywanie jednoosobowo pism i dokumentów w sprawach należących do

właściwości rzeczowej Komisji,

- zwoływanie posiedzeń Komisji,

- określanie zadań członkom Komisji,

- wyznaczanie – pod nieobecność Przewodniczącego – innego członka Komisji do

pełnienia jego obowiązków.

 1. Z posiedzeń Komisji, w tym odbytych rozmów motywujących sporządzane są

protokoły.

 1. Obsługę finansową i administracyjną Komisji wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Lublińcu.

 1. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

Tryb działania MKRPA

 1. W ramach komisji mogą działać doraźnie powoływane zespoły do realizacji przedsięwzięć profilaktycznych.
 2. W zespołach, o których mowa w ust. 1 mogą brać udział osoby spoza Komisji.
 3. Biegły wykonujący czynności na zlecenie MKRPA zgodnie z § 2 ust.1 pkt. b) niniejszego Regulaminu nie może być równocześnie członkiem Komisji.
 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii lub wniosków podejmowanych w formie uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3539