Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU - Regulamin

Regulamin

REGULAMIN MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLIŃCU

Postanowienia ogólne
§ 1

1.Regulamin określa tryb powołania, zadania i uprawnienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Lublińcu.

2.W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 487 ze zmianami) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3.Siedizba Komisji znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej 30.


Zakres działania MKRPA w Lublińcu

§ 2

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1)podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

a)inicjowanie rozmów motywujących osoby uzależnione, które zgłoszone zostały do

Komisji do leczenia odwykowego, 

b) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

c) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w przedmiocie zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego i złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania w w/w sprawie,

2)opiniowanie (w drodze postanowienia) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z art. 18 ust.3a ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 roku poz.487 ze zmianami),

3)wykonywanie innych czynności określonych przepisami.

 

Organizacja pracy MKRPA w Lublińcu

§ 3

1.Członków Komisji, w tym jej Przewodniczącego powołuje Burmistrz Miasta.

2.Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący.

3.Do kompetencji Przewodniczącego należy:

1)reprezentowanie Komisji na zewnątrz,

2)podpisywanie jednoosobowo pism i dokumentów w sprawach należących do

właściwości rzeczowej Komisji,

3)zwołanie posiedzeń Komisji,

4) określenie zadań członkom Komisji,

5) wyznaczanie – pod nieobecność Przewodniczącego – innego członka Komisji do pełnienia jego obowiązków.

4. Z posiedzeń Komisji, w tym odbytych rozmów motywujących sporządzane są protokoły.

5.Obsługę finansową i administracyjną Komisji wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu.

6. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

7.Dokumentacja Komisji przechowywana jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu.

 

Tryb działania MKRPA
§ 4

1.W ramach komisji mogą działać doraźnie powoływane zespoły do realizacji przedsięwzięć profilaktycznych.

2.W zespołach, o których mowa w ust. 1 mogą brać udział osoby spoza Komisji.

3.Biegły wykonujący czynności na zlecenie MKRPA zgodnie z § 2 ust.1 pkt. b) niniejszego Regulaminu nie może być równocześnie członkiem Komisji.

4.Posiedzenia Komisji w zakresie procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu odbywają się z wyłączeniem jawności.

5. W sprawach wymienionych w ust.4 członkowie komisji składają oświadczenia,, o których mowa w art. 25a ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz.478 ze zmianami).

§ 5

1.Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii lub wniosków podejmowanych w formie uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.