INFORMACJA O RODO W MOPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 czerwca 2018

INFORMACJA

dla klientów Ośrodka, od których zbierane są dane , które ich dotyczą, w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 30, 42 – 700 Lubliniec, adres e-mail: sekretariat@mops.lubliniec.pl, tel. + 48-34-35-62-005.
  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: iod@mops.lubliniec.pl
  1. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 10 RODO w związku z *:

□ Ustawą z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 100 ust. 2)

□ Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 7 ust. 1)

□ Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

    publicznych (art. 54 ust. 11)

□ Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. o prawie oświatowym (art. 150 ust. 8)

□ Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 62a, art. 73a)

□ Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (art. 18),

□ Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust. 2 pkt 2 i art. 9a -  9d)

w celu prowadzenia postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw/y.

Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/Pani sprawy na podstawie w/w przepisów.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w oparciu o instrukcję kancelaryjną obowiązującą w Ośrodku.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), jak również prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do złożenia żądania usunięcia danych (art. 17 RODO).
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Ośrodek.
  1. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będą podlegały profilowaniu (art. 22 RODO).

 

Zapoznałam/em się, Lubliniec………………………………………………..

Data i podpis osoby informowanej

*-w zależności od rozpoznanych potrzeb/ zgłoszonych wniosków

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-06
Data publikacji:2018-06-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1522