WYTYCZNE DO PROGRAMOU POPŻ 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 grudnia 2019

 Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach POPŻ 2019r wynosi:

1) dla osoby samotnie gospodarującej 1 402,00 zł

2) dla osoby w rodzinie 1 056,00 zł
Dochód z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania np. za listopad 2019 w przypadku wydania skierowania w grudniu 2019.

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

- zasiłku celowego,

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690),

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

Informacja dla osoby zakwalifikowanej do pomocy żywnościowej

  • W ramach Podprogramu 2019 można otrzymać artykuły spożywcze w łącznej gramaturze ok 50,4 kg6,

 

6 Wskazane ilości są wartościami minimalnymi poszczególnych artykułów spożywczych

7 W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2019, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

1) Artykuły warzywne i owocowe7

groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,12 kg, buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,80 kg, sok jabłkowy klarowny 4 l

2) Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 4,50kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg, ryż biały 3,00 kg, kasza gryczana 1,50 kg,

herbatniki maślane 0,80 kg,

3) Artykuły mleczne

mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne

szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa mielona 1,80 kg, pasztet wieprzowy 0,48 kg, filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier

cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze

olej rzepakowy 4 l,

7) Dania gotowe

gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg,

  • Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

 

 Informacja dla osoby zakwalifikowanej do pomocy żywnościowej

  • W ramach Podprogramu 2019 można otrzymać artykuły spożywcze w łącznej gramaturze ok 50,4 kg,

 

6 Wskazane ilości są wartościami minimalnymi poszczególnych artykułów spożywczych

7 W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2019, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

1) Artykuły warzywne i owocowe7

groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,12 kg, buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,80 kg, sok jabłkowy klarowny 4 l

2) Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 4,50kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg, ryż biały 3,00 kg, kasza gryczana 1,50 kg,

herbatniki maślane 0,80 kg,

3) Artykuły mleczne

mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne

szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa mielona 1,80 kg, pasztet wieprzowy 0,48 kg, filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier

cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze

olej rzepakowy 4 l,

7) Dania gotowe

gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg,

  • Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.
  • Informację o częstotliwości i terminach wydań można uzyskać w organizacji partnerskiej wskazanej w skierowaniu.
  • W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby
  • Informację o częstotliwości i terminach wydań można uzyskać w organizacji partnerskiej wskazanej w skierowaniu.
  • W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości organizacji partnerskiej.

 
Oprócz spełnienia kryterium dochodowego musi być spełniona przynajmniej jedna przesłanka z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 12.03.2004 roku (j. t. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.), cyt. „Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.”

Logo POPŻ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-27
Data publikacji:2019-12-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:938